Роса — појава кога водената пареа се кондензира на билките во вид на капки кога тие имаат пониска температура од пареата, може да се појави и на други предмети.Роса е водена пареа која паѓа на земјата како капки дожд.

Роса на лист во с. Мажучиште, Прилепско.