Калиум тиоцијанат

хемиско соединение

Калиум тиоцијанатхемиско соединение со молекуларна формула KSCN. Тоа е важна сол на тиоцијанатски анјон, еден од псевдохалидите. Соединението има ниска точка на топење во однос на повеќето други неоргански соли.

Калиум тиоцијанат
Назнаки
333-20-0 Ок
Бајлштајн 3594799
ChEBI CHEBI:30951 Ок
ChemSpider 9150 Ок
EC-број 206-370-1
21362
3Д-модел (Jmol) Слика
PubChem 516872
RTECS-бр. XL1925000
UNII TM7213864A Ок
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед Безбојни накај течни кристали
Мирис Без мирис
Густина 1.886 g/cm3
Точка на топење
Точка на вриење
177 g/100 mL (0 °C)
217 g/100 mL (20 °C)
Растворливост ацетон: 21.0 g/100 mL
етанол: растворлив
−48.0·10−6 cm3/mol
Опасност
GHS-ознаки:
Пиктограми
GHS05: РазјадливоGHS07: Извичник
Сигнални зборови
Внимание
Изјави за опасност
H302, H312, H318, H319, H332, H412
Изјави за претпазливост
P261, P264, P270, P271, P273, P280, P301+P312, P302+P352, P304+P312, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P312, P322, P330, P337+P313, P363, P501
NFPA 704
2
0
0
Смртоносна доза или концентрација:
854 mg/kg (преку уста)[1]
Безбедносен лист ICSC 1088
Слични супстанци
Други анјони Калиум цијанат
Калиум цијанид
Други катјони Натриум тиоцијанат
Амониум тиоцијанат
Дополнителни податоци
 Ок(што е ова?)  (провери)
Освен ако не е поинаку укажано, податоците се однесуваат на материјалите во нивната стандардна состојба (25 °C, 100 kPa)
Наводи

Употреба во хемиска синтеза уреди

Водениот KSCN реагира речиси количински со Pb(NO3)2 за да добие Pb(SCN)2, кој е користен за претворање на ацил хлориди во изотиоцијанати.[2]

KSCN го претвора етилен карбонатот во етиленсулфид.[3] За таа цел, KSCN прво е топен под вакуум за да се отстрани водата. Во поврзаната реакција, KSCN го претвора циклохексен оксидот во соодветниот еписулфид.[4]

C6 H10O + KSCN → C6H10S + KOCN

KSCN е исто така почетниот производ за синтеза на карбонил сулфид.

Други употреби уреди

Имитација на сечење со вештачка крв направена од железо(III) хлорид и калиум тиоцијанат.

Разредениот воден KSCN повремено е користен за умерено реалистични ефекти на крвта однсно сценската крв во филмот и театарот. Може да е нанесено на површина или да се чува како безбоен раствор. Кога е во допир со раствор на железен хлорид (или други раствори што содржат Fe3+), производот од реакцијата е раствор со крваво црвена боја, поради образувањето на комплексот тиоцијанатоирон јон. Така оваа хемикалија често е користена за да се создаде ефект на „стигма“. Бидејќи и двата раствора се безбојни, може да се постават посебно на секоја рака. Кога рацете ќе дојдат во допир, растворите реагираат и ефектот изгледа неверојатно како стигмата.[се бара извор]

Слично, оваа реакција е користена како тест за Fe3+ во лабораторија.

Наводи уреди

  1. Chambers, Michael. „ChemIDplus - 333-20-0 - ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M - Potassium thiocyanate [NF] - Similar structures search, synonyms, formulas, resource links, and other chemical information“. chem.sis.nlm.nih.gov. Посетено на 22 февруари 2023.
  2. Smith, P. A. S.; Kan, R. O. (1973). „2a-Thiohomophthalimide“. Organic Syntheses.; Collective Volume, 5, стр. 1051
  3. Searles, S.; Lutz, E. F.; Hays, H. R.; Mortensen, H. E. (1973). „Ethylenesulfide“. Organic Syntheses.; Collective Volume, 5, стр. 562
  4. van Tamelen, E. E. (1963). „Cyclohexenesulfide“. Organic Syntheses.; Collective Volume, 4, стр. 232