Хемиска формула

Zn(OH)2
Пример за
хемиска формула,
цинк хидроксид

Хемиска формула е начин на изразување информации поврзани со атомите кои образуваат одредено хемиско сооединение и како врската на тие атоми се менува при одредена хемиска реакција. За молекуларно соединение познат е терминот молекуларна формула која пак го одредува елементот по неговиот хемиски симбол и го кажува бројот на атоми на секој елемент најден во секоја одвоена молекула од тоа соединение.