Растворливоста е својство на супстанциите кои можат да се раствораат во одредени растворувачи под одредени услови.

Растворање на натриум хлорид во вода

Поврзано

уреди