Моларна маса претставува масата која ја поседува еден мол од дадена супстанца. Моларната маса на дадена супстанца е бројно еднаква со релативната молекулска маса на супстанцата односно со релативната атомска маса на елементот.

Моларна маса
Симболи
M
SI-единицаkg/mol
Други единици
g/mol

Така, еден мол водород поседува маса од 1,008 г, еден мол кислород поседува маса од 15,9994 г, додека пак, еден мол азотот поседува маса од 14,0067 г итн.

Имајќи предвид дека бројот на молкули во еден мол супстанца изнесува , може да се пресмета масата на молекулата. На пример, апсолутната маса на молекулата од кислород е:

На ист начин како што се определува апсолутната тежина на кислородот, може да се определи и апсолутната тежина на атомот од кислород: