Зборот синтеза (латински: synthesis- спојува) има најразлични значења.

Директна синтеза на железо и сулфур.