Зборот синтеза (латински: synthesis- спојува) има најразлични значења.