Бромоводородна киселина

Бромоводородна киселина — двоатомска молекула со формула HBr. Станува збор за безбојно соединение во облик на гас, при нормални услови. Бромовородната киселина се создава со растворање на бромоводород во вода. HBr е добро растворлив во вода, со масен удел од 68,85% на собна температура. Бромоводородот и бромоводородната киселина не се иста супстанца и покрај тоа што бромоводородната киселина се означува со HBr.

Бромоводородна киселина
Ball-and-stick model of hydrogen bromide
Ball-and-stick model of water
Ball-and-stick model of the bromide anion
Ball-and-stick model of the hydronium cation
Назнаки
10035-10-6 Yes check.svgОк
ChEBI CHEBI:47266 Yes check.svgОк
ChemSpider 255 Yes check.svgОк
EC број 233-113-0
Jmol-3D слики Слика
PubChem 260
RTECS број MW3850000
UNII 3IY7CNP8XJ X mark.svgН
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед безбојна/слабожолта течност
Мирис acrid
Густина 1,49 g/cm3 (48% w/w aq.)
Точка на топење
Точка на вриење
221 g/100 mL (0 °C)
204 g/100 mL (15 °C)
130 g/100 mL (100 °C)
Киселост (pKa) −9[1]
Вискозитет 0,84 cP (-75 °C)
Термохемија
Ст. енталпија на
формирање
ΔfHo298
-36,3 kJ/mol
Стандардна моларна
ентропија
So298
198,7 J/K mol
Специфичен топлински капацитет, C 29,1 J/K mol
Штетност
EU класификација Corrosive (C)
R-фрази R34, R37
S-фрази (застарено) (S1/2), S7/9, S26, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
 
Температура на запалување Non-flammable
Слични супстанци
Други анјони Флуороводородна киселина
Хлороводородна киселина
Јодоводородна киселина
 Yes check.svgОк(што е ова?)  (завери)
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи

УпотребаУреди

Позната е употребата на HBr во хемиската синтеза. На пример,HBr се користи за производство на алкил бромид од алкохол:

Пример со формула: ROH + HBr → RBr + H2O

HBr се додава на алкените за да се добијат бромоалкани, кои се важно семејство на органските сооединенија.

Пример со формула: RCH=CH2 + HBr → RCH(Br)–CH3

Со добивање на HBr од алкини настануваат бромоалкени. Стегиметијата од овој тип е спротивно:

Пример со формула: RC≡CH + HBr → RC(Br)=CH2

Со додавање на HBr на халоалкени се формираат геминални дихалоалкани. (Овој тип на додатоци го следи Марковниковото правило):

Пример со формула: RC(Br)=CH2 + HBr → RC(Br2)–CH3

Исто така, HBr се користи за отварање на епоксиди и лактони, и во синтеза на бромоацетилен. Исто така, HBr се јавува како катализатор со многу органски реакции.[2][3][4][5] Предложено е да бромоводородната киселина се користи во проточни батерии..[6]


Лабораториски синтезиУреди

HBr се синтерезира со користење на повеќе методи. HBr може да се подготви со дестилација на раствор на натриум или калиум бромид со фосфорна киселина или разредена сулфурна киселина [7]::

Пример со формула: 2KBr + H2SO4 → K2SO4 + HBr

Концентрираната сулфурна киселина не е ефикасна, бидејќи формираниот HBr се оксидира со гасовитиот бром:

Пример со формула: 2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2H2O

Киселината, исто така, може да се подготви на неколку други начини, вклучувајќи и бром во реакција со фосфор и вода или со сулфур и вода [8]:

Пример со формула:2Br2 + S + 2H2O → 4HBr + SO2

Киселината уште може да се подготви со броминација на тетралин (1,2,3,4-тетрохидронафтален):[9]

Пример со формула:C10H12 + 4Br2 → C10H8Br4 + 4HBr

Бромот може да се редуцита со фосфорна киселина:

Пример со формула:Br2 + H3PO3 + H2O → H3PO4 + 2HBr

Водениот раствор на бромоводородот исто така може да се подготви во мали количини трифенолофосфониум броминд со рефлуктирачка киселина.[2]

HBr се припрема според горните наведени медоди каде може да биде онечистен со Br2, кој може да се отстрани со пропуштање на гас преку Cu мрежа или низ фенол.[10]

НаводиУреди

  1. Bell, R.P. The Proton in Chemistry, 2nd ed., Cornell University Press, Ithaca, NY, 1973.
  2. 2,0 2,1 -{Hercouet, A.;LeCorre, M. (1988) Triphenylphosphonium bromide: A convenient and quantitative source of gaseous hydrogen bromide. Synthesis, 157-158.}-
  3. -{Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. Chemistry of the Elements; Butterworth-Heineman: Oxford, Great Britain; 1997;, pp. 809-812.}-
  4. -{Carlin, William W. U.S. Patent 4.147.601, April 3, 1979}-
  5. -{Vollhardt, K. P. C.; Schore, N. E. Organic Chemistry: Structure and Function; 4th Ed.; W. H. Freeman and Company: New York, NY; 2003.}-
  6. -{Hydrogen-based utility energy storage system}-
  7. -{Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 978-0-07-049439-8}-
  8. -{Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 978-0-07-049439-8}-
  9. -{WebElements: Hydrogen Bromide}-
  10. -{Ruhoff, J. R.; Burnett, R. E.; Reid, E. E. "Hydrogen Bromide (Anhydrous)" Organic Syntheses, Vol. 15, p.35 (Coll. Vol. 2, p.338).}-

Надворешни врскиУреди