Точка на блесок на запалива течност е најниската температура на која течноста може да почне да испарува и да создаде запалива мешавина со воздухот.

Огнени коктели со точка на палење пониска од собната температура.