Опит кој го прикажува поведението на вискозна течност, видливо со помош на сина боја ставена во неа. Течноста тече бавно бидејќи пружа отпор на изобличувањето при нејзиното испуштање од цевката.Извел: проф. Оливер Зајков. Институт за физика, ПМФ, Скопје

Вискозност е мерка за отпорот на течностите кон деформирање. Таа претставува мерка за отпорот кој течноста го дава при истекување. На пр. водата има мала вискозност, а медот голема.