Хетеротроф (грчки: hetero-друго, различно и trophos-исхранува) е организам кој не може сам да си ја создава својата храна, па затоа мора да се храни со други организми. Вакви се сите животни, некои праживотни и други микроорганизми.