Хетеротроф (грчки: hetero-друго, различно и trophos-исхранува) е организам кој не може сам да си ја создава својата храна, па затоа мора да се храни со други организми. Вакви се сите животни, некои праживотни и други микроорганизми.

Компоративен преглед на циклус на исхрана на автотрофни и хетеротрофни организми. Автотрофите можат да користат јаглерод диоксид и вода да би можеле да произведат кислород и сложени органски соединенија, претежно низ процесот на фотосинтеза (зелена стрелка). Сите организми можат да ги користат овие соединенија повторно да формираат јаглерод диоксид и вода низ целуларно дишење.