Симбиоза претставува меѓусебна животна зависност помеѓу два или повеќе организми. Има многу видови симбиози во природата, од кои најзастапени се: микориза, лишаи, симбиозата меѓу пеперугоцветните растенија и азотофиксаторските бактерии и други.

Полипи на корал живеат во симбиоза со едноќелијски мрачни алги.
Заедница на лишаи на кора од храст, еден од најинтимните облици на мутуализам.