Анаероб е организам кај кој процесот на дишење се одвива во отсуство на кислород. Мал број организми (како анаеробни бактерии) живеат во анаеробни услови.