Организам

секое поединечно живо суштество или физички жив систем

Во биологија и екологија, организам (на грчки organon = инструмент) — збир на органски системи кои влијаат еден на друг на тој начин што тие функционираат како повеќе или помалку стабилна целина и покажуваат одлики на живот.

Ешерихија коли е чест пример на прокариотски микроорганизам
Габа паразитира на дрво