Француската азбука е писмо што го користи францускиот јазик и е официјално писмо користено на територијата на Република Франција. Азбуката се заснова на стандардната латинична азбука и ги содржи сите базични латинични букви исто како и англиската азбука и германската азбука. Азбуката има 26 букви. Буквите W и К многу ретко се користат во францускиот јазик а додека буквата H не се изговара. Покрај тоа што азбуката ги соджи стандардните латинични букви, фонетскиот систем е многу поразличен и не е отсликан јасно со азбуката што ја користи францускиот јазик.

Азбука уреди

Буква Име
Изговор Пишување
A /ɑ/ a
B /be/
C /se/
D /de/
E /ə/ e
F /ɛf/ ef
G /ʒe/
H /aʃ/ ache
I /i/ i
J /ʒi/ ji
K /ka/ ka
L /ɛl/ elle
M /ɛm/ emme
N /ɛn/ enne
O /o/ o
P /pe/
Q /ky/ cu
R /ɛʁ/ erre
S /ɛs/ esse
T /te/
U /y/ u
V /ve/
W /dublə ve/ double vé
X /iks/ icse
Y /igʁɛk/ i grec
Z /zɛd/ zède