Финската азбука е писмо што се користи за финскиот јазик, заснована е врз латиничната азбука но со големо влијание од шведскиот јазик. Стандардната финска азбука има 28 букви и тие се:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Буквата W традиционално е вметната веднаш после буквата V и официјално таа е варијанта на буквата V. Исто така буквите Š и Ž се сметаат како варијансти на буквите S и Z, бидејќи се користат само во некои зборови од странско потекло.

Имиња на буквите и изговор

уреди
Буква Пишување Изговор Забелешки
A, a aa /ɑː/
B, b bee /beː/ Се појавува во нестандардизирани странски зборови.
C, c see /seː/ Се појавува во нестандардизирани странски зборови.
D, d dee /deː/ Порано се изговарало како [ð].
E, e ee /eː/
F, f äf, äffä /æf/, /ˈæfːæ/, почесто /ef/ Се појавува во нестандардизирани странски зборови.
G, g gee /geː/ Почесто се појавува во групата нг.
H, h hoo /hoː/
I, i ii /iː/
J, j jii /jiː/
K, k koo /koː/
L, l äl, ällä /æl/, /ˈælːæ/, почесто /el/
M, m äm, ämmä /æm/, /ˈæmːæ/, почесто /em/
N, n än, ännä /æn/, /ˈænːæ/, почесто /en/
O, o oo /oː/
P, p pee /peː/
Q, q kuu /kuː/
R, r är, ärrä /ær/, /ˈærːæ/, почесто /er/
S, s äs, ässä /æs/, /ˈæsːæ/, почесто /es/
Š, š suhu-äs, suhu-ässä, hattu-äs, hattu-ässä /ˈsuhuˌæs/, /ˈsuhuˌæsːæ/, /ˈhatːuˌæs/, /ˈhatːuˌæsːæ/ Се појавува во нестандардизирани странски зборови.
T, t tee /teː/
U, u uu /uː/
V, v vee /ʋeː/
W, w kaksois-vee, tupla-vee /ʋeː/, /ˈkɑksoisˌʋeː/, /ˈtuplɑˌʋeː/
X, x äks, äksä /æks/, /ˈæksæ/, occasionally /eks/ Се појавува во нестандардизирани странски зборови.
Y, y yy /yː/
Z, z tset, tseta /tset/, /ˈtsetɑ/ Се појавува во нестандардизирани странски зборови.
Ž, ž hattu-tset, hattu-tseta /ˈhatːuˌtset/, /ˈhatːuˌtsetɑ/
Å, å ruotsalainen oo /oː/, /ˈruotsɑˌlɑinen oː/
Ä, ä ää /æː/
Ö, ö öö /øː/