Список на археолошки наоѓалишта во Неготинско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Неготинско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Неготино. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Брусник Неготино Рамно Поле населба доцноантичко време
Турски Гробишта некропола доцноантичко време
Вешје Неготино Јагнила вила рустика доцноантичко време
Кочање населба римско време
Лишови Дабја црква и некропола старохристијанско време
Прибошовец - Рамниште утврдување среден век
Ракита Црква некропола римско време
Ракита Чешма населба римско и доцноантичко време
Романовец - Св. Недела храм римско време
Чешма населба и топилница римско време
Војшанци Неготино Градиште утврдена населба хеленистичко и римско време
Маркова Нога населба доцноантичко време
Утрина населба и некропола раноантичко време
Горни Дисан Неготино Влашки Пат утврдена населба доцноантичко време и среден век
Градот опидум доцноантичко време
Локвите некропола римско време
Долни Дисан Неготино Барите - Кочеви Грамади храм и некропола римско време
Белград населба, храм и некропола римско време
Голема Страна населба доцноантичко време
Грамади населба хеленистичко, римско и доцноантичко време
Двата Гроба вила рустика и некропола римско време
Змијавец палеонтолошко наоѓалишта праисторија
Такрагина Чешма населба доцноантичко време
Тополичка Чешма храм и некропола римско време
Ќофкарец осамен наод римско време
Дуброво Неготино Платуња населба доцноантичко време
Калањево Неготино Градиште населба доцноантичко време
Падината населба и некропола среден век
Чичан Тарла населба доцноантичко време
Криволак Неготино Брест населба и некропола доцноантичко време
Гробишта некропола среден век
Тошова Лака населба и некропола доцноантичко време
Чифлик населба доцноантичко време
Курија Неготино Влакно населба неолитско и бронзено време
Доброглед населба и некропола римско време
Луда Мара населба римско време
Манастириште населба римско време
Оградиште населба римско време
Липа Неготино Градиште утврдена населба доцноантичко време
Корминиш - Црквиче црква среден век
Стара Липа црква и некропола среден век
Неготино Неготино Градиште утврдена населба хеленистичко, римско и доцноантичко време
Криво Мовче - Расадник населба римско и доцноантичко време
Пепелиште Неготино Белата Земја - Трнче населба; населба со некропола; некропола неолитско време; римско време; среден век
Тремник Неготино Анска Чешма некропола римско време
Белогурија населба и некропола римско време
Бунарје градиште доцноантичко време
Градиште населба бронзено време
Јака Чешма - Црквар некропола римско време и среден век
Лесково Чешмиче - Камено населба доцноантичко време и среден век
Мали Дол некропола бронзено време и среден век
Романов Гроб некропола римско време
Студена Чешма населба римско време
Црквиште црква старохристијанско време
Чаир - Градиште утврдена населба и некропола доцноантичко време
Шесте Куќи некропола железно време
Црвени Брегови Неготино Ѓорева Ливада населба неолитско време
Керамитчето населба среден век
Кокнгеди некропола доцноантичко време
Лепава населба среден век
Фармата населба доцноантичко време

Наводи

уреди
  1. Грозданов, Цветан; Коцо, Димче; и др. (1996). Археолошка карта на Република Македонија. Т. 2. Скопје: МАНУ. стр. 147, 155, 225-237. ISBN 9989-649-28-6.