Економија

(Пренасочено од Стопанство)
Економија

Општи аспекти

Историја на економските теории
Микроекономија · Макроекономија

Методологија

Поведение · Информациска
Економетрија · Развојна
Опитна · Теорија на игрите
Математичка

Специјалности и субспецијалности

Развој · Раст · Историја
Меѓународна трговија · Трудова
Благосостојба · Финансиска
Монетарна теорија · Јавен сектор
Индустриска организација · Право
Еколошка · Економски системи
Природни ресурси · Аграрна
Животна средина · Регионална наука
Урбана · Култура · Здравство

Списоци

Журнали · Публикации
Категории · Теми · Економисти

Портал економија

Економијата е општествена наука што се занимава со изучување на употребата на органичените ресурси во задоволувањето на потребите на луѓето. Постарите дефиниции ја опишувале економијата како наука која се занимава со производството, распределбата, размената и потрошувачката на богатството.[1] Економијата се смета за позитивна кога се обидува да ги објасни последиците на различните избори во даден сет претпоставки и набљудувања, и нормативна кога препорачува одредена постапка што треба да се преземе.]

Гранки на економијата

уреди

Економската наука се дели на две основни гранки: микроекономија, што се фокусира на поединечните субјекти, како што се домаќинствата и претпријатијата, и макроекономија, што ја проучува економијата на една држава или регион во целост, земајќи ги предвид агрегатните големини поврзани со понудата и побарувачката за пари, капитал и стоки.

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. Alfred Marshal, Principles of Economics. Amherts, New York: Prometheus Books, 1997, стр. 83.