Отвори го главното мени

Меѓународна трговија

Економија
GDP nominal per capita world map IMF 2007.PNG
Општи аспекти

Историја на економските теории
Микроекономија · Макроекономија

Методологија

Поведение · Информациона
Економетрија · Развојна
Опитна · Теорија на игрите
Математичка

Специјалности и субспецијалности

Развој · Раст · Историја
Меѓународна трговија · Трудова
Благосостојба · Финансиска
Монетарна теорија · Јавен сектор
Индустриска организација · Право
Еколошка · Економски системи
Природни ресурси · Аграрна
Животна средина · Регионална наука
Урбана · Култура · Здраство

Списоци

Журнали · Публикации
Категории · Теми · Економисти

Portal.svg Портал економија

Поим основнни карактеристики и основни облици на меѓународната трговија

Прво, денес не постојат затворени економии кои би биле самодоволни и независни од извовот и увозот на секакви добра и услуги односно сите современи економии се отворени економии Второ, нето извозот претставува компонента на агрегатната побарувачка и на бруто домашниот производ на секоја земја Трето,основата на интернационалнизацијата на производството и капиталот ја сочинуваат двете најзастапени форми на меѓународната трговија,извозот и увозот на добра и капитал, а поради нивната се поинтензивна динамика тие се фактори со силно дејство вез современите процеси на глобализаијата на вкупната економска активност.

Меѓународната размена на добра и услуги Светската трговија на различните добра и услуги на долг рок покажува вонредно брз пораст. Во 1950 година динамиката на пораст на меѓународната трговија оди далеку пред динамиката на пораст на светскиот доход.Високоразвиените земји воедно се и најголемите светски извозници на добра и услуги. Економски високоразвиените земији во целина учествуваат во вкупниот светски извоз влизу 68%, а земијте в о развој со близу 20%, а земијите на Источна Европа со околу 10%.UNCTAD ги класифицира извозните производи во пет големи групи 1.Примарни индустрии 2.Трудоинтензивни и ресурсно-засновани индустрии 3.Индустрии со ниска технолошка интензивност 4.Индустрии со средна технолошка интензивност 5.Индустрии со висока технолошка интензивност

Услови на размена(terms of trade) Терминот услови на размена или услови на тргување го покажува, го мери колишеството на увозни добра што една земја може да го добие со единица на извозно добро. Доколку не дојде до пораст на увозните добра, а на извозните опаднат тогаш условите на размена се вложуваат и на земата ке и биде потребден поголем извоз за да ја купи истата количина на увозни добра.На светските пазари постои долгорочна тенденција на стагнација и опаѓање на цените на примарните производи и поради тоа извозните приходи на земијите во развој се намалуваат а овие земји плаќаат се поголем извоз на примарни производи.Меѓу најзначајните фактори кои влијаат врз обемот и динамиката на извозот на добра и услуги се 1.Конкурентната способност на домашната економија и врз таа основа и висината и на цените на добрата и услугите дома и во странство 2.Перференциите на потрошувачите за домашни односно странски добра 3.Девизниот курс и надворешно-тровските политики на земјите учесници во меѓународната трговија 4.Транспортните трошоци во различните земји итн.

Опорунутетен трошок Опортунитетниот трошок за производство на едно добро иили услуга се сведува на количините на други добра или услуги што мораат да се жртвуваат да не се произведуваат доколку се сака да се произведе уште една дополнителна единица од тоа добро или услуга.