Политичка економија

Терминот полтичка економија, до крајот на 19ти и почетокот на 20 век се однесува на економија(economics) во денешната смисла за зборот. Денес политичка економија има значење со кое се искажува политичкото влијание врз економијата. Но, во францускиот јазик поимот политчка економија се задржал и до денес, и денес го има значењето на економија.

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'oeconomie politique, 1758

Политичката економија може да биде дефинирана како општествена наука која главно се занимава со врските помеѓу една економија и политика во една држава или регион.