Список на села во Зихна

Име на македонски[1] Македонски-латиница Име на грчки Грчки-латиница Жители во 1903 Жители во 2001
Алистратик Alistratik Αλιστρατι Alistrati 4515
Анасташа Anastaša Анасташа Анасташа 260
Баница Banica Баница Баница 160
Вакув Чифлик Vakuv Čiflik Вакув Чифлик Вакув Чифлик 200
Витачишта Vitačišta Витачишта Витачишта 1375
Волчишта Volčišta Волчишта Волчишта 390
Вратеница Vratenica Вратеница Вратеница 210
Гозниче Gozniče Гозниче Гозниче 130
Горенци Gorenci Горенци Горенци 950
Граменци Gramenci Граменци Граменци 200
Грачен Gračen Грачен Грачен 420
Доксамбос Doksambos Доксамбос Доксамбос 180
Доксат Doksat Доксат Доксат 250
Долна Нушка Dolna Nuška Долна Нушка Долна Нушка 600
Долуиси Doluisi Долуиси Долуиси 280
Драчево Dračevo Драчево Драчево 300
Егри Дере Egri Dere Егри Дере Егри Дере 1372
Ениќој Enikoj Ениќој Ениќој 230
Зихна Zihna Зихна Зихна 410
Здравик Zdravik Здравик Здравик 330
Зелјахово Zeljahovo Зелјахово Filidos 2825
Золум Zolum Золум Золум 200
Калапот Kalapot Калапот Калапот 2500
Кацак Kacak Кацак Кацак 280
Клепушна Klepušna Клепушна Клепушна 1100
Кормишта Kormišta Кормишта Кормишта 900
Крлуково Krlukovo Крлуково Крлуково 2190
Ќуп Ќој Ḱup Ḱoj Ќуп Ќој Ќуп Ќој 1350
Ќучек Ḱuček Ќучек Ќучек 400
Локвица Lokvica Локвица Локвица 1400
Мандилево Mandilevo Мандилево Мандилево 885
Марбајка Marbajka Марбајка Марбајка 200
Оравиште Oravište Оравиште Оравиште 230
Петелинос Petelinos Петелинос Петелинос 250
Порна Porna Порна Порна 630
Правишта Pravišta Правишта Правишта 1605
Пршово Pršovo Пршово Пршово 150
Рјахово Rjahovo Рјахово Рјахово 850
Радолиово Radoliovo Радолиово Радолиово 2800
Раменци Ramenci Раменци Раменци 190
Росилово Rosilovo Росилово Росилово 850
Скрижово Skrižovo Скрижово Скрижово 1680
Старо Сер Staro Ser Старо Сер Старо Сер 145
Толос Tolos Толос Толос 200
Трстеница Trstenica Трстеница Трстеница 320
Тумба Tumba Тумба Тумба 420
Ханџишта Handžišta Ханџишта Ханџишта 730
Цорна Corna Цорна Цорна 1200
Чанос Čanos Чанос Чанос 320
Чеково Čekovo Чеково Чеково 190
Чепелџе Čepeldže Чепелџе Чепелџе 160
Череплен Čereplen Череплен Череплен 360
Шемолтос Šemoltos Шемолтос Шемолтос 1200
Шилинос Šilinos Шилинос Шилинос 720

НаводиУреди

  1. Симовски, Тодор (1998). Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански карактеристики. I дел. Скопје: Институт за национална историја.