Речиси отворена самогласка

Речиси отворена самогласка е вид на самогласка што се среќава во некои јазици. Својствено за речиси отворената самогласка е тоа што јазикот се става слично како кај отворената самогласка, но нешто повеќе напрегнат.

Табела на самогласки по МФА
Предни Речиси​предни Средни Речиси​задни Задни
Затворени
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ʊ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ä
ɑɒ
Речиси затворени
Полузатворени
Средни
Полуотворени
Речиси отворени
Отворени
Самогласките во парови се: незаоблена • заоблена

Помош за МФА • легенда • табела •  табела со звуци • погл.

Според Меѓународната фонетска азбука (МФА), постојат следниве речиси отворени самогласки: