Речиси затворена самогласка

Речиси затворена самогласка е вид на самогласка што се среќава во некои јазици. Својствено за речиси затворената самогласка е тоа што јазикот се става слично како кај затворената самогласка, но нешто помалку напрегнат. Понекогаш се нарекуваат лабави варијанти на наполно затворените самогласки.

Табела на самогласки по МФА
Предни Речиси​предни Средни Речиси​задни Задни
Затворени
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ʊ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ä
ɑɒ
Речиси затворени
Полузатворени
Средни
Полуотворени
Речиси отворени
Отворени
Самогласките во парови се: незаоблена • заоблена

Помош за МФА • легенда • табела •  табела со звуци • погл.

Според Меѓународната фонетска азбука (МФА), постојат следниве речиси отворени самогласки: