Речиси задна самогласка

Речиси задна самогласка е вид на самогласка што се среќава во некои јазици. Својствено за речиси задната самогласка е тоа што јазикот се става како кај задна самогласка, но малку понапред во устата.

Табела на самогласки по МФА
Предни Речиси​предни Средни Речиси​задни Задни
Затворени
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ʊ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ä
ɑɒ
Речиси затворени
Полузатворени
Средни
Полуотворени
Речиси отворени
Отворени
Самогласките во парови се: незаоблена • заоблена

Помош за МФА • легенда • табела •  табела со звуци • погл.

Според Меѓународната фонетска азбука (МФА), постои само една речиси задна самогласка: