Котангенс

y(x)=ctg(x)
Основни особини
Домен (kπ,(k+1)π)
Кодомен (-∞,∞)
Паритет непарен
Периода π
Одредени вредности
Асимптота
Други особини
Извод
Превојна точка (k+1/2)π


Котангенстригонометриска функција што значи однос меѓу налегнатата и спротивната катета во правоаголен триаголник; реципрочна вредност од тангенс[1]. Изразена преку синус и косинус:

Наводи уреди

Надворешни врски уреди

Тригонометриски и хиперболични функции
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)