Хиперболичен синус

Хиперболичен синус

y(x)=sinh(x)
Основни особини
Вид функција Тригонометриски
Домен (−∞,∞)
Кодомен (−∞,∞)
Паритет непарен
Одредени вредности
Пресек со y-оската x=0
Корен (нула) 0
Асимптота нема
Други особини
Извод cosh(x)


Хиперболичен синуснепарна, монотоно растечка функција, чиј домен и кодомен се движат во границите (-∞,∞). Дефиницијата на оваа функција е:

Во својот единствен превој влегува во нула, под агол π/4. Нема асмиптоти.

Надворешни врски уреди

Тригонометриски и хиперболични функции
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)