Аркус косеканс

y(x)=arccsc(x)
Основни особини
Домен (-∞,-1] и [1,∞)
Кодомен [-π/2,0) и (0,π/2]
Паритет непарна
Одредени вредности
Асимптота y = 0
Вредност х=+∞ 0
Вредност х=-∞ 0
Други особини
Извод  :


Аркус косеканс – функција инверзна на функцијата косеканс.

Формули уреди

Формули кои се поврзани со аркус косеканс:

 
 

Извод уреди

Изводот на аркус косеканс е:

 

Претставување во форма на интеграл уреди

Претставена во форма на интеграл аркус косеканс е:

 

Претставување во форма на бесконечна сума уреди

Претставена во форма на бесконечна сума аркус косеканс е:

 

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди

Тригонометриски и хиперболични функции
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)