Аркус секанс

y(x)=arcsec(x)
Основни особини
Домен (-∞,-1] и [1,∞)
Кодомен [0,π/2) и (π/2,π]
Паритет непарна
Одредени вредности
Асимптота y = π/2
Вредност х=+∞ π/2
Вредност х=-∞ π/2
Други особини
Извод  :


Аркус секанс – функција инверзна на функцијата секанс.

Формули

уреди

Формули кои се поврзани со аркус секанс:

 
 

Извод

уреди

Изводот на аркус секанс е:

 

Претставување во форма на интеграл

уреди

Претставена во форма на интеграл аркус секанс е:

 

Претставување во форма на бесконечна сума

уреди

Претставена во форма на бесконечна сума аркус секанс е:

 

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди
Тригонометриски и хиперболични функции
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)