Синус

y(x)=sin(x), прв циклус
Основни особини
Домен (−∞,∞)
Кодомен [-1,1]
Паритет непарен
Периода 2π
Одредени вредности
Фиксна точка 0
Други особини
Максимум ((2k + ½)π, 1), k
Минимум ((2k − ½)π, −1), k
Извод cos(x)
Критична точка  − π/2, k
Превојна точка , kЗа аголот α, синусот претставува однос меѓу должината на спротивната страна и должината на хипотензата.

Синусот е тригонометриска функција. Во контекст на правоаголен триаголник со остар агол α, синус од α претставува односот меѓу должината на страната спротивна на него и должината на хипотенузата. Графикот на функцијата претставува синусоида.

Тригонометриски и хиперболични функции
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)