Косинус

y(x)=cos(x), прв циклус
Основни особини
Домен (−∞,∞)
Кодомен [-1,1]
Паритет парен
Периода 2π
Одредени вредности
Фиксна точка ≈ 0,7391
Други особини
Максимум (2, 1), k∈ℤ
Минимум ((2k + 1)π, −1), k∈ℤ
Извод –sin(x)
Критична точка , k∈ℤ
Превојна точка  + π/2, k∈ℤЗа аголот α, косинусот претставува однос меѓу должината на легнатата (соседната) страна и должината на хипотенузата.

Косинусот е тригонометриска функција. Во контекст на правоаголен триаголник со остар агол α, косинус од α претставува односот меѓу должината на страната соседна (легната) на него и должината на хипотенузата. Графиконот на функцијата претставува синусоида.

Тригонометриски и хиперболични функции
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)