Аркус котангенс

y(x)=arcctg(x)
Основни особини
Домен (-∞,∞)
Кодомен (-π,0)
Паритет непарна
Одредени вредности
Асимптота y = 0
Вредност х=+∞ 0
Вредност х=-∞ 0
Други особини
Извод  :


Аркус котангенс – функција инверзна на котангенсната функција во ограничениот интервал [-π/2,π/2]. Се користи се за одредување на големина на агол во овој опсег, кога е позната вредноста на неговиот котангенс. Може да се дефинира со следната формула:

При што треба да важи -{x}- е различно од нула.

Формули уреди

Формули кои се поврзани со аркус котангенс:

  (правило на комплементарни агли)
 
   
   

Извод уреди

Изводот на аркус котангенс е:

 

Претставување во форма на интеграл уреди

Претставена во форма на интеграл аркус котангенс е:

 

Претставување во форма на бесконечна сума уреди

Претставена во форма на бесконечна сума аркус котангенс е:

 

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди

Тригонометриски и хиперболични функции
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)