Театарче лево ќоше

македонски филм од 1987 година во режија и сценарио на Иван Карадак