Марке (италијански: Marche) — една од 20 региони во Италија. Се наоѓа во нејзиниот средиштен дел. Главен град е Анкона, а позначајни градови се Пезаро и Урбино.

Катедрала во Анкона
Знаме на Марке

Потекло на името

уреди

Во времето на Стариот Рим областа Марке се нарекувала Пиценум (Picenum). Подоцна, во времето на франачката власт во раниот среден век основани се посебни управно-воени области - марки во пограничните делови на оваа голема држава поради подобра одбрана. Такви творби се направени и на ова подрачје, па овој назив се задржа до денес.

Гоеграфска положба

уреди

Марке е средна покраина на Италија со кратка државна граница кон Сан Марино на север. На исток се наоѓа Јадранско Море. Од другите страни се наоѓаат следниве италијански покраини:

Природни одлики

уреди

Релјеф: Целокупната површина на покраината Марке е со повисок терен. Сосем малку рамничарски подрачја се пружаат долж долните делови на речните долини. На исток се наоѓа јадранскиот брег, слабо разграден и со малку природни пристаништа. Брегот е стрмен и брзо преоѓа во бреговито и ридско подрачје во средишниот дел. Тоа е испресечено со длабоки речни долини во вид на клисури. Ридското подрачје постепено на запад преминува во високопланинско подрачје на Апенините. Највисок врв на покраината е Монте Веторе, висок 2.476 м. Клима: Климата во приморскиот дел на Марке е средоземна. Како се оди према копното и кон повисока надморска висина, климата станува помеѓу средоземна и континентална. Во повисоките краеви е поостра, планинска. Води: Покраината Марке е цела во сливот на Јадранско Море. Повеќето реки се мали, со краток тек и со длабоки долини во вид на клисури. Тие се со меридијански правец и се спуштаат од Апенините на запад кон Јадранот на исток. Иако ниедна река не е значајна во државни рамки, на ниво на покраина треба да се споменат реките Фурло, Розу и Фразари.

Историја

уреди

Во 12 век областа конечно потпаѓа под власт на Папата и со мали прекини така останува до крајот на XVIII век. Во првите векови власта на папата не била длабока, туку со областа владеело месното благородништво. Меѓутоа, во 16-ти и 17 век доаѓа до постепено јакнење на средишните власти на папската држава и полунезависните државички се гасат (последнатa државичка Урбинo е згасната во 1631 година). Во текот на Наполеоновите војни, областа Марке била дел од неговото Кралство Италија, a потоa повторно дел од папската држава. Во 1860 година дојде до припојување на овие области кон новооснованата Италија. Веднаш е основана покраината Марке. Новата власт не донела економски развој. Дури во другата половина на XX век доаѓа до стабилизација на економијата и позначаен раст на населението.

Население

уреди

Денес Марке има преку 1,5 милиони жители и според тоа е една од помалите покраини на Италија. Тоа е за 40% повеќе население отколку пред еден век, односно за 15% повеќе од пред 25 години.

Густината на населението е преку 160 ж./км2, што е помалку од државниот просек (200 ж./км2). Источниот, понизок дел на покраината е повеќе населен од Апенинскиот дел на запад.

Етничкиот состав во покраината го сочинува италијанското население. Во последните децении голем удел има и населението со привремен престој (7,4%).

Надворешни врски

уреди