Италијанска азбука

Италијанската азбука е писмо што се користи за италијанскиот јазик. Заснована е врз латиницата и има 21 буква. азбуката има 5 самогласки и тоа се a, e, i, o и u од кои само а има една вредност а додека останатите четири самогласки имаат по две вердности. Буквите C и G ги означуваат гласовите к и г кога се пред сите останати букви со исклучок на i и е, тогаш се исговараат како ч односно џ. Буквата h на почеток на збор е тивка, не се изговара. Буквата Z може да се изговори како з или како ѕ а додека буквите ZZ се изговараат како ц.

Азбука уреди

Буква Назив МФА Македонска
транскрипција
Буква Назив МФА Македонска
транскрипција
A, a a /a/ а N, n enne /n/ н
B, b bi /b/ б O, o o /o/ или /ɔ/ о
C, c ci /k/ или /tʃ/ к или ч P, p pi /p/ п
D, d di /d/ д Q, q cu /k/ к
E, e e /e/ или /ɛ/ е R, r erre /r/ р
F, f effe /f/ ф S, s esse /s/ или /z/ с или з
G, g gi /g/ или /dʒ/ г или џ T, t ti /t/ т
H, h acca
U, u u /u/ или /w/ у
I, i i /i/ или /j/ и или ј V, v vi /v/ в
L, l elle /l/ л Z, z zeta /dz/ или /ts/ ѕ или ц
M, m emme /m/ м

Поврзано уреди