Апостроф[1][2]  или  ' ) е интерпункциски знак, а понекогаш и дијакритички знак во јазици кои ја користат латиницата или други одредени азбуки. Во македонскиот јазик апострофот се пишува на местото на изоставениот глас во зборот (иако најголем дел од ваквите зборови се веќе исфрлени од употреба). Апострофот како правописен знак се пишува и на почеток од зборот кој почнува со самогласно р.

’ '

Интерпункција

апостроф ( ' )
загради ( ( ) ), ( [ ] ), ( { } ), ( < >)
две точки ( : )
запирка ( , )
црта ( , , , )
три точки ( , ... )
извичник ( ! )
точка ( . )
закосени наводници ( « » )
цртичка ( -, )
прашалник ( ? )
наводници ( ‘ ’, “ ” )
точка и запирка ( ; )
коса црта ( / )
знак ⁄ ( )
Одделување на зборови
празно место ( ) () () ( ) () () ()
интерпункт ( · )
Општа типографија
амперсанд ( & )
знак ет ( @ )
ѕвездичка ( * )
обратна коса црта ( \ )
потточка ( )
карета ( ^ )
валута општ: ( ¤ )
особени: ฿, ¢, $, , , £, , ¥, ,
крст ( , )
степен ( ° )
превртен извичник ( ¡ )
превртен прашалник ( ¿ )
тараба ( # )
знак за нумеро ( )
реден показател (º, ª)
отсто и сл. ( %, ‰, )
нов ред ( )
прим ( )
отсечок ( § )
тилда ( ~ )
преглас ( ¨ )
долна црта ( _ )
вертикална/испрекината црта ( |, ¦ )
Необична типографија
астеризам ( )
индекс ( )
знак ∴ ( )
знак ∵ ( )
интеробанг ( )
знак за иронија ( ؟ )
ромб ( )
знак за референца ( )

Апострофот се разликува од полунаводниците (најчесто изгледаат идентично но се со доста различна цел) и од со доста сличниот на излглед прим (кој се користи за искажување мерки во стапки или минути, како и за други слични математички цели).

Наводи уреди