Знак за отсечок (§) — типографски карактер за наведување на поединечни нумерирани делови од документот, често користен кога се однесува на законски код или дел од текст во правилник со кој се почнува нов став со самостојно значење.