Аголот а е остар агол, бидејќи е помал од 90°.

Остар агол е оној агол кој има помалку од 90 степени.