Остар агол е оној агол кој има помалку од 90 степени.

Аголот а е остар агол, бидејќи е помал од 90°.