Панонската Низина во Србија

Панонската Низина е многу важна област на модерна Србија. Таа ја зазема Војводина, северен рамничарски, дел од Србија и тесен појас јужно од реката Дунав и Сава. Најголем дел од Панонската низина, лежи под 200 надморска висина, а „рамничарската идила" ја попречуваат островските планини, алувијалната рамнина, лесна зарамнина и песочишта.

Реката Сава во Белград заедничка во средниот дел на низината од јужниот обод
Авала, островска планина во Панонска Низина

Островски планини уреди

Островски планини претставуваат остатоци од долниот дел стара маса, односно внатрешноста на Динаридите. Се протега од запад кон исток. Тие се изградени од камен од различни возрасти: палеозојски шкрилци, мезозојски варовник итн.. Падините на Фрушка Гора и Вршачки планини изградени се од органски неогени седименти и плеистоцени наслаги на шумата. Островски планини на Панонскиот Басен во Србија се : Фрушка Гора, Вршачки планини, Цер, Авала, Космај, Букуља, Венчац, Рудник, Гледички планини, Јухор.

Алувијални рамнини уреди

 
Тиса кај Сента со изразена алувијална рамнина

Алувијалните рамнини  на Дунав, Tиса, Морава и Сава се карактеристични за Панонскио басен. Тоа се најниските и најмладите облици на оваа област на Србија. Се состои од речни наноси: глина, песок и дрвја. Преклопени се со ридски шуми и трски. Поради честите поплави во алувијалните рамнини се спроведуваат процесите на мелиорација.

Лесни зарамнини уреди

 
Црквата во Ириг, положена на Сремска лесна зарамнина
 
СРП „Горна Подунавља", едно од останатите мочуришта

Лесните зарамнини се еолски елементи и релјефот на дното на Панонскиот басен. Настанале за време на плеистоценот, преносната сила на ветрот. Во басенот, Србија се појавува повеќе зарамнини. Тоа се:

  • Сремска лесна зарамнина- од Земун до Вуковар, ги опфаќа јужните падини на Фрушка Гора;
  • Бачка лесна зарамнина - јужно од Бачкото Песочиште, помеѓу Дунав, Тиса и Бачки канали;
  • Тителска лесна зарамнина - на југоистокот од Бачка, северно од Тиса во Дунав;
  • Банатска лесна зарамнина - од сите страни е опколена од Банатските песоци.