За релјефот како уметнички поим, видете Релјеф (уметност).

Релјеф Земјината површина кои настанале и непрестајно се менуваат со делувањето на внатрешните (ендогени, терестрични) и надворешни (егзогени, соларни) природни сили. Тектонски облици на релјефот се планините, вулканите, потонатините или басените и сл.

За разлика од тектонските, има и многу други облици на релјефот, како ерозивните, во кои спаѓаат флувијалните (речни), карстни, глацијални (леднички), абразивни (морски и езерски), еолски (пустински) облици и други.