Релјеф Земјината површина кои настанале и непрестајно се менуваат со делувањето на внатрешните (ендогени, терестрични) и надворешни (егзогени, сончеви) природни сили. Тектонски облици на релјефот се планините, вулканите, потонатините или басените и сл.

релјефна карта на Сиера Невада
За релјефот како уметнички поим, видете Релјеф (уметност).

За разлика од тектонските, има и многу други облици на релјефот, како ерозивните, во кои спаѓаат флувијалните (речни), карстни, леднички (леднички), абразивни (морски и езерски), еолски (пустински) облици и други.