Македонска транскрипција на белорускиот јазик

Ова се правила за транскрипција (предавање) на белорускиот јазик во македонски со дадени примери за нивна примена.

Белоруски јазик
Беларуская мова
„Белоруска граматика“

Карактеристични букви

уреди

і и ы

уреди

Буквите і и ы се предаваат со и: Крапіва — Крапива, Русецкі — Русецки, Бачыла — Бачила, Гартны — Гартни.

э и е

уреди

Буквите э и е се предаваат со е: Астрэйка — Астрејка, Кірэенка — Киреенка, Агняцвет — Агњацвет, Бялевіч — Бјалевич.

Буквата ё има функција како и во руски: Васілёнак — Васиљонак, Макаёнак — Макајонак.

Буквата ў (кратко у) се предава во имињата обично со в: Бабаеўскі — Бабаевски, Бубёнаў — Бубјонав, Паўленка — Павленка.

Буквата дз се предава со ѕ: Фадзееў — Фаѕеев.

Апсостроф

уреди

Апострофот во белорускиот и украинскиот јазик се користи меѓу согласки и после јотирана самогласка (е, ё, ю, я; Uk. є, ї, ю, я) за да се означи дека нема палатизација на претходната согласка и самогласката се изговара исто како што би се изговорила на почетокот на зборот.[1][2]

Едначење и замена

уреди
  • Не се врши едначење во случаите: Глебка — Глебка, Хадкевіч — Хадкевич и др.
  • Не се заменува а со о во случаите: Багдановіч — Багданович (не: Богданович), Янка Купала — Јанка (не: Јанко) Купала и др.

Преглед

уреди
Белоруска азбука
белоруски букви македонски еквиваленти
А   а а
Б   б б
В   в в
Г   г г
Д   д д
Е   е е
Ё   ё јо
Ж   ж ж
З   з з
І   і и
Й   й ј
К   к к
Л   л л
М   м м
Н   н н
О   о о
П   п п
Р   р р
С   с с
Т   т т
У   у у
Ў   ў в
Ф   ф ф
Х   х х
Ц   ц ц
Ч   ч ч
Ш   ш ш
Ы   ы и
Ь   ь Нема во македонскиот. Гласот се користи за палатизација.
Э   э е
Ю   ю ју
Я   я ја

Наводи

уреди
  1. Daniel Bunčić (Bonn), "The apostrophe: A neglected and misunderstood reading aid" at the Tübingen University website Архивирано на 14 април 2012 г.
  2. Linguist List 13.1566, Daniel Bunčić, "Apostrophe rules in languages", from 31 May 2002.

Користена литература

уреди
  • Правопис на македонскиот литературен јазик, Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова-Скаловска, 10 изд. — Скопје: Просветно дело, 1991.

Поврзано

уреди