Белоруска арабица

Белоруската арабица е верзија на арапското писмо која се користела за запишување на белорускиот јазик. Арабицата се користела во 16 и најверојатно XV век. Азбуката имала 28 графеми, вклучувајќи и дополнителни букви кои се вовеле специјално за запишување на некои карактеристични белоруски гласови. Ова писмо било користено од Татарите-Липки кои биле доселени во Белорусија. Во периодот од XIV до XVI век Татарите започнале да го користат старобелорускиот јазик наместо својот татарски.

Карактеристични белоруски букви

уреди
Белоруски јазик
Беларуская мова
 

 
Белоруска Жж.
  • За гласовите /ʒ/ (ж), /tʃ/ (ч) и /p/ (п), кои ги нема во арапското писмо, биле воведени следниве графеми:
پ چ ژ‎
  • за гласовите /dz/ (дз) и /ts/ (ц) биле воведени следните букви:

  и  

  • гласовите /w/ (ў) и /v/ (в) биле претставени од ист симбол:
و‎

Белоруските писма

уреди

Бидејќи се запишувале само согласките, нема еквиваленти за самогласките.

кирилица латиница арабица
Б, б B, b ب‎
Ц, ц C, c  
Ч, ч Č, č چ‎
Х, х CH, ch خ‎
Д, д D, d د‎
ДЖ, дж DŽ, dž ج‎
Ф, ф F, f ف‎
Ґ, ґ G, g غ‎
Г, г H, h ه‎
Й, й J, j ى‎
К, к K, k ق‎
Л, л Ł, ł ل‎
М, м M, m م‎
Н, н N, n ن‎
П, п P, p پ‎
Р, р R, r ر‎
С, с S, s ص‎
Ш, ш Š, š ش‎
Т, т T, t ط‎
Ў, ў Ŭŭ و‎
В, в Vv و‎
З, з Zz ض‎
Ж, ж Žž ژ‎
ЦЬ, ць Ćć س‎
ДЗЬ, дзь DŹ, dź  
ЛЬ, ль L, l ل‎
НЬ, нь Ń, ń ن‎
СЬ, сь Ś, ś ث‎
ЗЬ, зь Ź, ź ز‎
ТЬ, ть TJ, tj ت‎
КЬ, кь KJ, kj ك‎
' ع‎
Ь, ь -

Наводи

уреди
  • Д-р Я. Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] – Вільня : Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск : Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства ″Адраджэньне″, 1991 [факсімільн.]. – 3-е выд.

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди