Категорија:Тригонометрија

Тригонометријата (од стргрч. τρίγωνον = три агли и μέτρον = мера) е гранка на математиката што се занимава со агли, триаголници и тригонометриски функции како синус, косинус и тангенс.