Радијан (симбол: рад, научно: rad) — централен агол на кругот што лежи под лак чија должина е еднаква со полупречникот.

Објаснителен приказ на радијан

Постојат 2π (околу 6,283185) радијани во полн круг, па оттука:

2π rad = 360°

1 rad = 360/(2π)° = 180/π° (приближно 57,29578°).
или:

Радијанот е бездимензионална единица.

Поврзано

уреди