Заемка[1][2] — збор позајмен од странски јазик. Тој може да биде туѓица, усвоеница, сообразеница или странски збор. Можеме да зборуваме и за фонолошки, лексички, морфолошки, семантички и синтаксички заемки.[3]

Позајмување уреди

Позајмувањето е од внатрејазични причини (јазикот кој позајмува нема свој збор или неговото значење е пошироко или потесно од зборот) или од вонјазични причини (политички, економски, културни, научни и географски врски).

Позајмувањето може да биде директно (од јазикот на давачот во јазикот на примачот) или индиректно (јазикот на давачот позајмува веќе позајмени зборови). Може да зборуваме и за кружно позајмување, кога зборот се враќа на јазикот на примачот во друг облик или со различна содржина.

Според јазикот од кој се позајмува уреди

Според јазикот на давачот, заемките можат да се поделат во неколку групи:[3]

 • американизми - од американската верзија на англискиот јазик
- од турскиот јазик
- од арапски, персиски и други ориентални јазици преку турски до хрватски
 • романизми

Видови заемки уреди

 • Странски зборови
  • Странските зборови не се вклопуваат во стандардниот јазик по ниту една одлика, тие се оригинално наведени и се истакнуваат со различен избор на букви или нагласоци.
 • Туѓици
  • Туѓиците заради некоја своја особина (акцент) не се вклопуваат во јазикот примач (на пр. бистро, шоу).
 • Усвоени сообразеници
  • Усвоените сообразеници се целосно сообразени на јазикот на примачот на сите нивоа така што говорниците не чувствуваат дека се туѓи зборови.
 • Преведеници
  • Преведениците се зборови создадени на мајчиниот јазик врз основа на странски (пр. computer = сметач).
 • Значенски заемки
  • Со значенските заемки, самото значење се позајмува и се придружува на изразот, проширувајќи го неговото значење (пр. mouse = глувче).
 • Егзотицизми
  • Егзотицизмите се заемки кои ги означуваат особеностите на поединечните народи (храна, пијалаци - вотка, сангрија, паела; фолклорни поими - пончо; растенија и животни - авокадо; родови и општествени поими - џихад; градби - игло; парични единици - долар...).
 • Епоними
  • Епонимите се имиња на некои откритија, пронајдоци од лични имиња (на пр. сендвич, пенкало).
 • Интернационализми

Наводи уреди