Лексикологија (од грчки: lexis = збор + logos = учење) е делот од науката за јазикот што го проучува составот на зборовите на еден јазик.

Поддисциплини уреди

Семантика (наука за внатрешната страна на зборовите)

Етимологија (наука за настанувањето за зборовите)

Лексикографија (наука за принципот за составување речници)

Фразеологија (наука за постојаните зборовни состави)

Збор уреди

- Зборот е најмала јазична целина што во говорната низа се остварува како посебна целост

- Зборот претставува низа од гласови кои означуваат некој поим

- Зборот е двостран знак;

Разликува:

а)Форма (надворешна звучна страна)

б)Содржина ( внатрешна значенска страна)

Кај зборовите се разликуваат два вида значење:

лексичко (основно) врската на еден збор со некој предмет

граматичко(споредно) се изразува со наставки за род,број, лице

Полнозначните зборови се носители на двете значења

Службените немаат лексичко значење