Единици за пренос на податоци

(Пренасочено од Терабит во секунда)

Во телекомуникациите, битовата стапка (bitrate) или проточноста на преносот на податоците претставува просечен број на битови, знаци или блокови по единица време кој проаѓа од една до друга направа по пат на систем за пренос на податоци. Ова најчесто се мери со содржатели на единиците бит во секунда или бајт во секунда.

Битови стапки (податочна проточност)
Име Симбол Кратно
бит во секунда бит/с 1 1
SI-претставка
килобит во секунда кбит/с 103 10001
мегабит во секунда Мбит/с 106 10002
гигабит во секунда Гбит/с 109 10003
терабит во секунда Тбит/с 1012 10004
Двоични претставки (IEC 80000-13)
кибибит во секунда Кибит/с 210 10241
мебибит во секунда Мибит/с 220 10242
гибибит во секунда Гибит/с 230 10243
тебибит во секунда Тибит/с 240 10244

Појаснување

уреди

За да се биде што е можно појасен, мора да се знаат и претставката и наставката на единицата. На пример, кратенката „2 mb“ може да се разложи на 4 различни начини („мега-“ наспроти „меби-“ и „-бит“ наспроти „-бајт“). Разликата во односните броеви може да биде огромна:

Единица Битови Битови / 1.000.000
Мега-бит 1.000.000 1,0
Меби-бит 1.048.576 1,05
Мега-бајт 8.000.000 8,0
Меби-бајт 8.388.608 8,39

Табелата погоре прикажува приближно 5% разлика помеѓу соодветните мега- и меби- единици со 700% разлика помеѓу -бит и -бајт единиците. Точната употреба на единиците е од голема важност бидејќи различните толкувања можат да доведат до 740% разлика во количината на податоци што се зема во една единица (разликата може да стане и поголема за единици со различна претставка).

Претставка: к наспроти Ки

уреди

'к-' означува кило, што изнесува 1.000, додека пак 'Ки-' означува „килобинарно“, што изнесува 1.024. Стандардизираните бинарни претставки како Ки- се релативно скоро воведени и сè уште не се нашироко прифатени. 'К-' честопати се користи со значење 1.024, особено кај 'КБ' (килобајт).

Наставка: б наспроти Б

уреди

'б' значи 'бит', а 'Б' значи 'бајт'. Меѓутоа некои велат дека 'бит' не треба да крати бидејќи тој е веќе кратенка од „бинарен број“, а разликата помеѓу битот и бајтот може да доведе во забуна. Во контекст на единици за проточност, еден бат се однесува на 8 бита. На пример, кога се рекламира линија од „1 Мб/с“, обично значи дека максималната достижна брзина на преземање е 1 мегабит/с (милион бита во секунда), што е всушност 0,125 МБ/с (мегабајт во секунда), или околу 0,1192 МиБ/с (мебибајт во секунда).

Децимални содржатели на битот

уреди

Килобит во секунда

уреди

Килобит во секунда (кбит/с или kbps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Мегабит во секунда

уреди

Мегабит во секунда (Мбит/с или Mbps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Гигабит во секунда

уреди

Гигабит во секунда (Гбит/с или Gbps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Терабит во секунда

уреди

Терабит во секунда (Тбит/с или Tbps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Бинарни содржатели на битот

уреди

Кибибит во секунда

уреди

Кибибит во секунда (Кибит/с или Kib/s) е единица за проточност на податоци еднаква на 1,024 бита во секунда. Зборот „кибибит“ не се пишува со големи букви, туку само кратенката „Кибит“.

Мебибит во секунда

уреди

Мебибит во секунда (Мибит/с или Mib/s) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Гибибит во секунда

уреди

Гибибит во секунда (Гибит/с или Gib/s) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Тебибит во секунда

уреди

Тебибит во секунда (Тибит/с или Tib/s) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Децимални содржатели на бајтот

уреди

Килобајт во секунда

уреди

Килобајт во секунда (кБ/с или kBps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Мегабајт во секунда

уреди

Мегабајт во секунда (МБ/с или MBps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Гигабајт во секунда

уреди

Гигабајт во секунда (ГБ/с или GBps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Терабајт во секунда

уреди

Терабајт во секунда (ТБ/с или TBps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Бинарни содржатели на бајтот

уреди

Кибибајт во секунда

уреди

Кибибајт во секунда (КиБ/с или KiBps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Мебибајт во секунда

уреди

Мебибајт во секунда (МиБ/с или MiBps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Гибибајт во секунда

уреди

Гибибајт во секунда (ГиБ/с или GiBps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Тебибајт во секунда

уреди

Тебибајт во секунда (ТиБ/с или TiBps) е единица за проточност на податоци еднаква на:

Формули за претворање

уреди
Назив Симбол бит во секунда бајт во секунда бит во секунда (формула) бајт во секунда (формула)
бит во секунда бит/с 1 0,125 1 1/8
бајт во секунда Б/с 8 1 8 1
килобит во секунда кбит/с 1.000 125 103 103/8
кибибит во секунда Кибит/с 1.024 128 210 27
килобајт во секунда кБ/с 8.000 1.000 8x103 103
кибибајт во секунда киБ/с 8.192 1.024 213 210
мегабит во секунда Мбит/с 1.000.000 125.000 106 106/8
мебибит во секунда Мибит/с 1.048.576 131.072 220 217
мегабајт во секунда МБ/с 8.000.000 1.000.000 8x106 106
мебибајт во секунда МиБ/с 8.388.608 1.048.576 223 220
Гигабит во секунда Гбит/с 1.000.000.000 125.000.000 109 109/8
гибибит во секунда Гибит/с 1.073.741.824 134.217.728 230 227
гигабајт во секунда ГБ/с 8.000.000.000 1.000.000.000 8x109 109
гибибајт во секунда ГиБ/с 8.589.934.592 1.073.741.824 233 230
терабит во секунда Тбит/с 1.000.000.000.000 125.000.000.000 1012 1012/8
тебибит во секунда Тибит/с 1.099.511.627.776 137.438.953.472 240 237
терабајт во секунда ТБ/с 8.000.000.000.000 1.000.000.000.000 8x1012 1012
тебибајт во секунда ТиБ/с 8.796.093.022.208 1.099.511.627.776 243 240

Примери

уреди
Количина Единица битови во секунда бајти во секунда Поле Опис
56 кбит/с 56.000 7.000 вмрежување 56к модем – 56 кб/с (56.000 б/с)
64 кбит/с 64.000 8.000 вмрежување ISDN – 64 kb/с – 64.000 b/с
1536 кбит/с 1.536.000 192.000 вмрежување T1 – 1,536 Мб/с (1.536.000 б/с)
1 Гбит/с 1.000.000.000 125.000.000 вмрежување Гигабитен Етернет
10 Гбит/с 10.000.000.000 1.250.000.000 вмрежување 10-гигабитен етернет
1 Тбит/с 1.000.000.000.000 125.000.000.000 вмрежување SEA-ME-WE 4 подводен кабел – 1,28 терабита во секунда [1]
4 кбит/с 4.000 500 аудиоподатоци постигнува минимален степен доволен за кодирање на распознатлив говор (со помош на наменски кодеци за глас)
8 кбит/с 8.000 1.000 аудиоподатоци телефонски квалитет
32 кбит/с 32.000 4.000 аудиоподатоци СБ квалитет
128 кбит/с 128.000 16.000 аудиоподатоци MP3 – 128 кб/с (128.000 б/с)
192 кбит/с 192.000 24.000 аудиоподатоци Речиси CD-квалитет за податотека набиена во MP3 формат
1.411,2 кбит/с 1.411.200 176.400 аудиоподатоци CD аудио (ненабиенао, 16-битни семплови × 44,1 kHz × 2 канала)
2 Мбит/с 2.000.000 250.000 видеоподатоци VHS-квалитет
8 Мбит/с 8.000.000 1.000.000 видеоподатоци DVD квалитет
27 Мбит/с 27.000.000 3.375.000 видеоподатоци HDTV квалитет
1.244 Гбит/с 1.244.000.000 155.500.000 вмрежување OC-24, 1,244 Гб/с SONET податочен канал
9.953 Гбит/с 9.953.000.000 1.244.125.000 вмрежување OC-192, 9,953 Гб/с SONET податочен канал
39.813 Гбит/с 39.813.000.000 4.976.625.000 вмрежување OC-768, 39,813 Гб/с SONET податочен канал, најбрз досега во употреба
60 МБ/с 480.000.000 60.000.000 податочни поврзници USB 2.0
625 МБ/с 5.000.000.000 625.000.000 податочни поврзници USB 3.0
98.3 МБ/с 786.432.000 98.304.000 податочни поврзници FireWire IEEE 1394b-2002 S800
120 МБ/с 960.000.000 120.000.000 податочни поврзници Читање на тврд диск, Samsung SpinPoint F1 HD103Uj [1][мртва врска]
133 МБ/с 1.064.000.000 133.000.000 податочни поврзници PATA 33 – 133 МБ/с
150 МБ/с 1.200.000.000 150.000.000 податочни поврзници SATA 1,5 Гб/с – Прва генерација
300 МБ/с 2.400.000.000 300.000.000 податочни поврзници SATA 3 Гб/с – Втора генерација
600 МБ/с 4.800.000.000 600.000.000 податочни поврзници SATA 6 Гб/с – Трета генерација
533 МБ/с 4.264.000.000 533.000.000 податочни поврзници PCI 133 – 533 МБ/с

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. „Fujitsu ја заврши изработката на мрежата од подводни кабли SEA-ME-WE 4“. Fujitsu Press Releases. Fujitsu. 13 декември 2005. Архивирано од изворникот 2007-03-17. Посетено на 31 јануари 2008.

Наводи

уреди