Десетични
Вредност  SI 
1000 кбит килобит
10002 Мбит мегабит
10003 Гбит гигабит
10004 Тбит терабит
10005 Пбит петабит
10006 Ебит ексабит
10007 Збит зетабит
10008 Јбит јотабит
10009 Рбит ронабит
100010 Квбит кветабит
Двоични
Вредност  IEC  JEDEC 
1024 Кибит кибибит Кбит Кб килобит
10242 Мибит мебибит Мбит Мб мегабит
10243 Гибит гибибит Гбит Гб гигабит
10244 Тибит тебибит
10245 Пибит пебибит
10246 Еибит ексбибит
10247 Зибит зебибит
10248 Јибит јобибит

Гигабит е единица за складирање на дигитални податоци со симбол Gbit (или Gb).

1 гигабит = 109 = 1.000.000.000 бита (еднакво на 125 децимални мегабајти или 122 бинарни мебибајти, како што 8 бита е еднакво на еден бајт)

Гигабитот е во блиско сродство со единицата гибибит, што е точно еднакво на 230 бита = 1.073.741.824 бита.

Треба да се има предвид дека разликата помеѓу милијарда бита и еден гибибит е поголема од 7%. Ова е доволно голема разлика за да биде економски оправдано капацитетот на извесни класи на мемориски уреди да се изразува во (вистински) гигабити или гигабајти наместо гибибити/гибибајти. RAM и флеш-чиповите обично мора да имаат капацитет кој е квадриран, но други уреди како тврдите дискови не мораат.

Поврзано уреди