Кратна на бајтовите
Десетични
Вредност SI
1000 кБ килобајт
10002 МБ мегабајт
10003 ГБ гигабајт
10004 ТБ терабајт
10005 ПБ петабајт
10006 ЕБ ексабајт
10007 ЗБ затабајт
10008 ЈБ јотабајт
10009 РБ ронабајт
100010 КвБ кветабајт
Двоични
Вредност IEC Склад
1024 КиБ кибибајт КБ килобајт
10242 МиБ мебибајт МБ мегабајт
10243 ГиБ гибибајт ГБ гигабајт
10244 ТиБ тебибајт ТБ терабајт
10245 ПиБ пебибајт
10246 ЕиБ ексбибајт
10247 ЗиБ зебибајт
10248 ЈиБ јобибајт

Кибибајт (англиски: kibibyte) (кратенка од кило бинарен бајт) е единица мерка за количина на податоци од компјутерската меморија, воспоставена од Меѓународната електротехничка комисија во 2000 година. Се означува со KiB или КиБ.[1]

1 кибибајт = 210 бајти = 1 024 бајти

Белешки уреди

  1. Меѓународна Електротехничка Комисија (2007). „Претставки за бинарни производи“. Архивирано од изворникот на 2009-04-03. Посетено на 2007-10-16.