Бајт (англиски: byte) е единица мерка за количина на податоци од компјутерската меморија. Се состои од одреден број на битови којшто не е апсолутно стандардизиран - бајтовите може да имаат различен број на битови кај различни сметачи. Но, највообичаен стандард е сепак 8 битови (октет) и денес е тешко да се најде сметач со различна дефиниција за бајт.

Содржатели на бајтот
Децимални SI-претставки Бинарни IEC-претставки
Назив
(симбол)
Стандард
(SI)
Бинарна
примена
Назив
(симбол)
Вредност
килобајт (кБ) 103 210 кибибајт (КиБ) 210
мегабајт (МБ) 106 220 мебибајт (Миб) 220
гигабајт (ГБ) 109 230 гибибајт (ГиБ) 230
терабајт (ТБ) 1012 240 тебибајт (ТиБ) 240
петабајт (ПБ) 1015 250 пебибајт (Пиб) 250
ексабајт (ЕБ) 1018 260 ексбибајт (ЕиБ) 260
зетабајт (ЗБ) 1021 270 зебибајт (ЗиБ) 270
јотабајт (ЈБ) 1024 280 јобибајт (ЈиБ) 280
Поврзано: Содржатели на битот  · Величински редови на податоците
Процентуалната разлика помеѓу децималните и бинарните толкувања на префиксите на единиците расте со зголемување на големината на складирањето