Политика на Монголија


Политиките на Монголија се одвиваат во рамките на полупретседателска претставничка демократска република со повеќепартиски систем. Извршната власт е во рацете на владата на Монголија. Законодавната власт е во рацете на двете институции владата и парламентот на Монголија. Судскиот систем е независен од двете напоменати.

Монголија

Оваа статија е дел од темата:
Политика на Монголија