Избори во Монголија


Изборите во Монголија се средство со кое се остварува демократското право на секој граѓанин во Монголија и тие се средства што покажуваат гласачки резултати.

Монголија

Оваа статија е дел од темата:
Политика на МонголијаНа национално ниво, Монголија избира претседател на Монголија и членови на парламентот во Монголија. Парламентот, или наречен уште Државен Голем Хурал има 76 членови избрани за мандат од 4 години. Најголеми политички партии во Монголија се: Монголска Народна Револуционерна Партија и Демократска Партија на Монголија (видете Политички партии во Монголија).